Opći uvjeti poslovanja Bolster d.o.o.

UVJETI PRODAJE

Uvjetima prodaje robe poduzeće Bolster d.o.o. (u daljnjem tekstu PRODAVATELJ) definira uvjete, prava i obveze koje imaju uzajamno prodavatelj i kupac pri kupovini i prodaji robe u postupku naručivanja, plaćanja, otpreme, dostave, te mogućih povrata i reklamacija robe, odnosno raskida ugovora za robu naručenu putem internet trgovine prodavatelja i njenu kupljenu .

Sve odredbe Uvjeta poslovanja, ponuda proizvoda na internet stanicama prodavatelja, obavijesti navedenih u rubrikama “Načini plaćanja”, “Dostava” te elektronski, putem interneta s web stranice (od kupca) formirana narudžba i od prodavatelja formirana ponuda (na isti način) predstavljaju pismenu PRETHODNU OBAVIJEST kupcu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Pod kupcem podrazumijevamo svaku pravnu i fizičku osobu koja, u skladu sa svim prethodno navedenim uvjetima i uputama, naruči barem jedan proizvod putem interneta, popuni elektronski formular za narudžbu i pošalje ga prodavatelju, a nije maloljetna ili osoba djelomične poslovne sposobnosti (u daljnjem tekstu KUPAC).

Prilikom registracije korisnik označava kojoj kategoriji kupca pripada:

Kategorija 1. Fizička osoba ili poduzeće koje nije registrirano za promet medicinskim proizvodima

Kategorija 2. Zdravstvena ustanova, ordinacija

Kategorija 3. Subjekt registriran za promet medicinskim proizvodima

Poduzeće Bolster d.o.o. je registrirano za prodaju medicinskih proizvoda na veliko, tako da medicinske proizvode može prodavati korisnicima iz Kategorije 2. (Zdravstvena ustanova, ordinacija) i Kategorije 3. (Subjekt registriran za promet medicinskim proizvodima).

Korisnici koji pripadaju Kategoriji 1. (Fizička osoba ili poduzeće koje nije registrirano za promet medicinskim proizvodima) mogu kupovati isključivo medicinske proizvode sa liste: https://www.halmed.hr/fdsak3jnFsk1Kfa/ostale_stranice/HS-MP_1.pdf i ostale ne-medicinske proizvode, za koje će proizvode dobiti pristup nakon registracije.

NARUČIVANJE

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere robu i potvrdi način plaćanja koji internet trgovina prodavatelja omogućuje.

Prodavatelj, po zaprimanju narudžbe i u slučaju potrebe, kontaktira kupca i provjerava istinitost narudžbe i status kupca, dogovara rok isporuke, uvjete dostave i način plaćanja. Nakon što kupac izvrši dogovoreno plaćanje – narudžba se smatra konačnom i prodavatelj postupa s isporukom robe sukladno dogovoru. Konačna ponuda prodavatelja na osnovu koje kupac izvrši plaćanje predstavlja POTVRDU PRETHODNE OBAVJESTI u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

Ovdje opisujemo jednostavan način online naručivanja, a u naše radno vrijeme uvijek možete naručiti i telefonskim pozivom, fax-om te e-mailom.

FOTOGRAFIJE

Fotografije su informativnog karaktera i ne moraju nužno odgovarati stvarnim proizvodima.

ISPORUKA

Rok isporuke naručene robe je odmah, odnosno u roku 1 – 4 dana, ovisno o stanju artikala na skladištu. Za robu koja nije na skladištu, kupac će o roku isporuke biti obaviješten naknadno. U slučaju da naručene robe trenutno nema na skladištu ili je nedostupna, kupcu će biti ponuđen jednakovrijedan proizvod ili povrat eventualno više uplaćenih sredstava.

Prodavatelj će robu isporučiti kupcu u skladu s potvrđenom narudžbom koju je dao kupcu nakon što kupac izvrši plaćanje.

Kupac postaje vlasnik robe nakon što u cijelosti izvrši plaćanje robe i troškove dostave, te potpiše dokumente o preuzimanju robe.

Robu za kupca- pravnu osobu može preuzeti od kupca navedena služba ili pojedinac na adresi prodavatelja. Podaci koje kupac pošalje prodavatelju e-mailom o službi/pojedincu smatraju se izdanom punomoći kupca. Ovlaštena služba/pojedinac žigom i potpisom te navođenjem broja identifikacijske isprave preuzimatelja potvrđuju preuzimanje robe na dostavnici prodavatelja odnosno prijevoznika.

Kupac/ovlaštenik potpisom potvrđuje količinu preuzete robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda, a sve prema tekstu na dostavnici. Ukoliko preuzimatelj primjeti oštećenja ili manjak robe treba prije potpisa dostavnice kontaktirati prodavatelja i tada postupiti prema naputcima prodavatelja.

Kupac nakon potpisa dostavnice i /ili drugog otpremnog dokumenta bez primjedbi u cijelosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može prodavatelju isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakiravanja proizvoda kod preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi. Tako utvrđena oštećenja kupac je dužan bez odlaganja prijaviti prodavatelju, a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar 3 dana od primitka proizvoda.

Za robu koju prodavatelj šalje dostavnom službom koju je odredio kupac rizik oštećenja i/ili manjka robe, odnosno ne isporuke cijele pošiljke, prelazi na kupca u trenutku potpisa njegove dostavne službe da je preuzela robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži. Kupac je dužan odmah i bez odlaganja obavijestiti prodavatelja o manjkavoj isporuci, oštećenju ili ne dostavi. Prodavatelj će pružiti svu moguću pomoć kupcu za ostvarenje njegovog prava naplate štete od njegove angažirane dostavne službe (dostavom dokumentacije o preuzimanju iz koje je vidljiva količina i stanje robe predate na dostavu).

Ukoliko kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća prodavatelju.

Ukoliko kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati prodavatelju, prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla, prodavatelj će kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko ga kupac ne prihvati prodavatelj će bez odlaganja vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je kupac uplatio prodavatelju na transakcijski račun.

UGOVOR O PRODAJI

Prodavatelj i kupac obostranim prihvatima narudžbe i ponude i plaćanja robe u cijelosti od strane kupca zaključili su Ugovor o prodaji koji se sastoji od računa izdanog od strane prodavatelja sa svim zakonom predviđenim elementima i ovih Uvjeta prodaje.

U slučaju nesuglasica prodavatelj i kupac će prvenstveno nastojati problem riješiti uzajamnim dogovorom, a ako to neće biti moguće određuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Ugovor o kupoprodaji je moguće potpisati direktno Kupac prodavatelj. Ugovor o kupoprodaji definira način plaćanja i ostale uvjete suradnje.

RASKID UGOVORA

Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje – Obrazac za jednostrani raskid ugovora.pdf.

Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.

ISKLJUČENJE PRAVA NA RASKID UGOVORA

Kupac ne može tražiti raskid ugovora za robu koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču, zapečaćenu robu koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Kupac ne može vratiti proizvod i/ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalne štete na proizvodu odnosno njegovo uništenje.

Kupac ne može vratiti proizvod i tražiti raskid ugovora ako proizvod predstavlja medij na kojemu je implementiran softwer ili digitalni zapis, a proizvod nije u orginalnoj neraspakiranoj ambalaži. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon roka predviđenog ovim Uvjetima za raskid ugovora.

JAMSTVO

Prodavatelj uz određenu naručenu robu dostavlja kupcu i jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu sa uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih dijelova.

Ukoliko kod stavljanja uređaja u funkciju kupac utvrdi da isti ne funkcionira na propisni način dužan je o tome odmah obavijestiti prodavatelja koji će bez odlaganja osigurati kod ovlaštenog servisa (u skladu sa jamstvenim uvjetima) provjeru ispravnosti uređaja i otklanjanje smetnji. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi grešku koju ne može otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju koji kupac ne želi prihvatiti prodavatelj će dogovoriti sa proizvođačem/uvoznikom zamjenu uređaja novim. Troškovi transporta uređaja priznaju se kupcu u skladu sa jamstvenim uvjetima.

Pojedini proizvođači i uvoznici svoje garantne/jamstvene izjave stavljaju unutar ambalaže ili samog proizvoda koji zatim pečate ili pakiraju tzv „blister pakiranjem“.

Za ove proizvode prodavatelj ne ovjerava garancije/jamstvene listove prije isporuke robe, ali oni vrijede uz predočenje ovjerenog računa koji je kupac primio od prodavatelja.

Kupac može prodavatelju dostaviti neovjerenu jamstvenu izjavu i ista će biti ovjerena i vraćena kupcu bez odlaganja. Ovjereni jamstveni list i original računa prodavatelja kupac je obavezan čuvati jer temeljem njih ostvaruje svoja prava.

OPĆE ODREDBE O MATERIJALNIM NEDOSTACIMA

Prodavatelj će načelno biti odgovoran za materijalne nedostatke stvari neovisno o tome je li za njih znao, uz iznimku zakonom propisane mogućnosti ugovornog isključenja odgovornosti prodavatelja. Prodavatelj je odgovoran za nedostatke koje je stvar imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, kao i za nedostatke koji se pojave nakon toga, ukoliko su oni posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Postoje dvije vrste materijalnih nedostataka – vidljivi nedostaci i skriveni nedostaci. Ovisno o kojoj vrsti nedostatka se radi, variraju vrijeme i način na koji prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke.

1. VIDLJIVI NEDOSTACI

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. Ipak, prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Kada je riječ o vidljivim nedostacima – kupac je nakon predaje obvezan pregledati stvar ili dati stvar na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće. Kupac ima rok od 8 dana od pregleda stvari, a u slučaju trgovačkih ugovora bez odgode, da javi prodavatelju kako je pronašao nedostatke. Osim toga, prilikom pregleda gdje su bile prisutne obje strane, kupac je obvezan odmah obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostacima.

U slučaju da kupac ne obavijesti prodavatelja o materijalnim nedostacima u gore navedenim rokovima, gubi prava koja bi mu po toj osnovi pripadala.

2. SKRIVENI NEDOSTACI

Ako se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana kad je nedostatak otkrio, a u slučaju trgovačkih ugovora bez odgode. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su otkriveni dvije godine od predaje stvari. Neovisno o saznanju kupca za skrivene nedostatke, objektivni rok nakon kojega više nije moguće isticati prodavatelju skrivene nedostatke stvari, je dvije godine od predaje stvari u posjed kupca.

Hrvatski Zakon o obveznim odnosima propisuje da u situaciji kada je prodavatelj znao da predmet ima skrivene nedostatke, i o tome nije obavijestio kupca, više ne vrijede nikakvi rokovi, tj. ne postoji zastara i kupac ne gubi svoja prava, neovisno o proteku vremena.

Svaki kupac koji pravodobno i uredno obavijesti prodavatelja o materijalnom nedostatku stvari (bilo vidljivom ili nevidljivom) može po svom izboru:

1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,

2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,

3) zahtijevati sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor (osim kada se radi o neznatnim nedostacima).

POVRAT I ZAMJENA

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

– ako je isporučena roba koja nije naručena

– ako je isporučena roba koja ima grešku, tj. nije ispravna

Zahtjev za povratom kupac mora podnijeti u roku od 14 dana od kupnje proizvoda, nakon tog roka vrijede uvjeti ugovoreni kod izdavanja računa i jamstva koje je kupac dobio prilikom kupovine. Jamstveni list izdaje ovlašteni distributer i kupac je odgovoran provjeriti da li ga je dobio ovjerenog i ispravnog sa kupljenom robom i računom u trenutku preuzimanja. Ukoliko kupac primijeti da je izgubio ili da nije dobio jamstveni list, dužan je isto prijaviti u roku od 7 dana kako bi prodavatelj pokušao ishoditi od davatelja jamstva kopiju jamstvenog lista.

Prije ispunjenja zahtjeva za povratom, prodavatelj mora od ovlaštenog servisa dobiti potvrdu da je proizvod neispravan ili to mora biti dokazano na drugi objektivan način od strane ovlaštenog subjekta. Povrat samo temeljem zahtjeva bez dokumentacije koja potvrđuje neispravnost nije moguć, jer se često događa da proizvod ne radi ispravno radi pogrešnog rukovanja ili neznanja oko rukovanja.

Artikli koje kupac vraća moraju biti kompletni, u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Kupac proizvode vraća na adresu: Bolster d.o.o, Mostarska 1, 10000 Zagreb.

Ukoliko je proizvod ispravan i nema nedostataka, već je kupac naknadno zaključio da mu se proizvod ne sviđa, kupac nema pravo na povrat ili zamjenu proizvoda. Ovo je regulirano zbog zaštite drugih potrošača i kupaca koji bi kasnije u tom slučaju dobili korišteni proizvod. Eventualno se može dogovoriti povrat uz umanjenje vrijednosti proizvoda, kako bi isti mogao biti prodan na rasprodaji uz naznaku da je bio korišten. Ovo je moguće samo ako prodavatelj zaključi da se proizvod može dalje ponuditi kao korišten, a da time ne budu povrijeđena prava budućeg kupca, te ako se kupac složi s umanjenom vrijednosti koju će dobiti natrag.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku na adresu:

Bolster d.o.o., Mostarska 1, 1000 Zagreb ili na e-mail adresu: info@bolster.hr.

Obrazac za pisani prigovor potrošača trgovcu/pružatelju usluge možete preuzeti ovdje – Obrazac za jednostrani raskid ugovora.pdf.

Bez odgađanja ćemo pisanim putem potvrditi primitak prigovora. Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora. Molimo Vas da u Vašem prigovoru obavezno navedete Vaše ime i prezime te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.